De beweging

Samenvatting

Ichoed Haboniem-Dror beHolland is dé pluralistische en maatschappelijke betrokken Joodse jeugdbeweging van Nederland. Haboniem-Dror is een socialistisch-zionistische jeugdbeweging die onderdeel uit maakt van een wereldjeugdbeweging, met afdelingen in meer dan 12 landen. Ons moadon (clubhuis) is te vinden in Amsterdam.

Met een grote groep begeleiders (tussen de 18 en 25 jaar oud) organiseert Haboniem voor Joodse jeugd van 7 tot 17 jaar oud (chanichiem):

Afdelingen en afdelingsweekenden (elke 3 weken)
3 weekenden: het Novemberweekend, Poeriemweekend en Meiweekend
2 machanot: het Wintermachanee (7 dagen) en Zomermachanee (10 dagen)
Vieringen van Joodse feestdagen
Actieve deelname aan gemeenschapsactiviteiten zoals herdenkingen en festiviteiten

Chanichiem worden ingedeeld in kvoetzot (groepen) met leeftijdsgenoten en krijgen inspirerende en leerzame programma’s. Programma’s zijn activiteiten met een educatief doel dat wordt behandeld door middel van bijvoorbeeld spellen, toneelstukken en debatten. De chanichiem maken in deze programma’s kennis met Joodse geschiedenis, Joodse cultuur, zionisme en onderwerpen die spelen in de maatschappij. Haboniem-Dror beHolland probeert haar leden op te leiden tot zelfbewuste individuen met een sterk (collectief) verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de Joodse gemeenschap en de wereld.

De activiteiten richten zich naast educatie op het ontwikkelen van groepen. Een sterke groep kan meer bereiken en daarom meer betekenen. Haboniem bereikt dit door middel van teambuilding, een gezellige en veilige sfeer en het op jonge leeftijd geven van verantwoordelijkheden.

Voor de begeleiders (madrichiem) organiseert Haboniem seminaria, uitjes, lezingen, culturele bezoeken en borrels. De madrichiemgroep vormt een sociale en actieve groep vrijwilligers die zich door het hele jaar inzet.

Chanichiem

Madrichiem

Weida

De weïda is de algemene ledenvergadering van de beweging. Iedereen die twaalf jaar en ouder is en contributie betaalt heeft een stem op deze vergadering. De grote weïda vindt plaats tijdens de zomer, de tussenweïda vindt meestal plaats op het Wintermachanee. De weïda wordt meestal voorgezeten door een onafhankelijke oud-Haboniemer. De agenda wordt gemaakt door het mazkiroet.

De weïda is het hoogste orgaan van de beweging. Grote beslissingen over de toekomst van de beweging worden hier genomen. Mazkiroeyot worden hier tevens gekozen en geëvalueerd.

Zomerweïda

Op de zomerweïda wordt het oude mazkiroet gedechargeerd en het nieuwe mazkiroet (als het goed is) goedgekeurd. Het oudere mazkiroet legt verantwoording af voor het afgelopen jaar en het nieuwe mazkiroet moet zijn visie in het algemeen en per tafkied presenteren aan de beweging. In het meest extreme geval zijn er meerdere mazkiroeyot. Eentje kan bijvoorbeeld worden voorgesteld door het oude mazkiroet, de andere kan een alternatieve formatie zijn. De weïda moet dan één van beide mazkiroeyot kiezen.

Na de zomerweïda begint het bewegingsjaar.

Asefa

Een ander (niet statutair) orgaan is de asefa. Dit is een madrichiemvergadering die door het mazkiroet of door madrichiem bijeen kan worden geroepen, maar slechts een adviserende rol kan hebben. De asefa stelt een niet-bindend advies op, waar het mazkiroet verder mee kan werken. Een asefa kan bijeen geroepen worden door het mazkiroet of door madrichiem. Vaak gaat het hier ook om zaken die lastig te bespreken zijn met chanichiem. Denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van advies over een lastige kwestie waarbij het mazkiroet eigenlijk niet alleen kan of wil handelen.

Mazkiroet

Het mazkiroet heeft als doel om alle activiteiten zo goed mogelijk te organiseren en te streven naar het behalen van de doelen van de beweging. Het idee is ook om door te delegeren met meerdere chanichiem en madrichiem de activiteiten te organiseren.

Aan het eind van elk bewegingsjaar wordt er een commissie opgericht die een nieuw mazkiroet gaat vormen. Het is ook mogelijk dat een groep van 5 tot 7 madrichiem zich zonder commissie aandient om de beweging te gaan leiden.

Wekelijks vindt er een mazkiroetvergadering plaats waarin het mazkiroet het reilen en zeilen van de beweging doorneemt. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden, stuur om deel te nemen een mail naar voorzitter@haboniem.nl.

Tafkidiem

Tafkidiem (taken) kunnen worden gedelegeerd aan madrichiem buiten het mazkiroet, maar in principe worden door het mazkiroet de volgende functies vervuld:

Mazkier/a

voorzitter@haboniem.nl
Voorzitter

Verantwoordelijk voor het leiden van het mazkiroet en de externe communicatie.

Misradnik/it

secretaris@haboniem.nl
Secretaris

Onderhoud het misrad (kantoor) en doet de interne communicatie met de beweging (nieuwsbrieven).

Gizbar/it

penningmeester@haboniem.nl
Penningmeester

Verantwoordelijk voor de financiën van Haboniem. Legt verantwoording af aan de kascommissie en de weïda (ALV).

Rosj Chinoech

chinoech@haboniem.nl
Hoofd onderwijs

De Rosj Chinoech bereidt de onderwerpen van de machanot, weekenden en afdelingen voor. Maakt Haboniemers enthousiast over de ideologie.

Rosj keniem

afdelingen@haboniem.nl
Afdelingscoördinator

Organiseert in samenwerking met de afdelingsmadrichiem de afdelingen in Amsterdam, Den Haag en eventueel op andere locaties.

KWC

kwc@haboniem.nl
Machanot- en weekendencoördinator

Boekt de kamphuizen, ordent de aanmeldingen en werkt de rasjiem van de machanot en weekenden in.

Chanichiemzaken (Eline Bollen)

chanichiemzaken@haboniem.nl
Vertrouwenspersoon chanichiem

Verantwoordelijk voor het welzijn van de chanichiem. De vertrouwenspersoon is de contactpersoon chanichiem of ouders om problemen of vertrouwelijke zaken te bespreken.

Madrichiemzaken (Nathan Barendse)

info@haboniem.nl
Vertrouwenspersoon madrichiem

Verantwoordelijk voor het welzijn en het functioneren van de madrichiemgroep.

Israëlreiscoördinator

israelreis@haboniem.nl

Coördineert de organisatie van de jaarlijkse Israëlreis voor JK5.

Gap year-coördinator

info@haboniem.nl

Houdt contact met de Haboniemers op tussenjaar en helpt Haboniemers met het organiseren van een tussenjaar in Israël.

PR-coördinator

info@haboniem.nl

Promoot de activiteiten via online en offline kanalen.

Madrichiemactiviteiten

info@haboniem.nl

Organisatie van inhoudelijke en teambuildingsactiviteiten voor madrichiem.

Website-coördinator

info@haboniem.nl

Beheert de websites van Haboniem.

Doar Tikwat-coördinator

doartikwat@haboniem.nl

Zorgt ervoor dat alles goed verloopt binnen de redactie van de Doar Tikwat.

Shaliach

Het mazkiroet wordt bijgestaan door een sjaliach. De sjaliach is een vanuit Israël uitgezonden jeugdwerker die de beweging in het algemeen en het mazkiroet in het bijzonder bijstaat. De sjaliach wordt uitgezonden door de Jewish Agency for Israel, benoemd door Haboniem Olami en is in dienst van de Stichting Hachsjarah & Alijah. De sjaliach maakt geen deel uit van het mazkiroet maar heeft wel toegang tot haar vergaderingen en vervult hier een adviserende rol. De rol van de sjaliach reikt van het inhoudelijk ondersteunen van madrichiem tot het vertegenwoordigen van Haboniem bij andere organisaties. De sjaliach is ook een aanspreekpunt voor ouders en contactpersoon met de Stichting ‘Bij Leven en Welzijn’.

Ontstaan shlichoet

Aan het begin van de 20e eeuw introduceerde de zionistische beweging het shlichoet-systeem. Berl Katznelson, één van de beroemde socialistisch-zionistische leiders stelde voor dat de Zionistische jeugdbewegingen afgevaardigden (sjlichiem) uit Israël moesten krijgen om doelstellingen makkelijker te kunnen realiseren. Deze sjlichiem werden en worden getraind door de Jewish Agency for Israel.

Hachsjarah en Alijah

Stichting Hachsjarah en Alijah (H&A) is eigenaar van het moadon. Haboniem is de hoofdgebruiker van het gebouw en heeft altijd toegang. Het casco is in beheer bij H&A. Het interieur valt onder de verantwoordelijkheid van Haboniem.

H&A ondersteunt Haboniem financieel en wijst onder meer – vanzelfsprekend in goed overleg – een sjaliach en bijvoorbeeld een boekhouder aan om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Besluiten van de Stichting zijn niet bindend, maar het mazkiroet heeft wel een verantwoordelijkheid om intensief contact te houden en de Stichting op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen. Het beheer van het moadon ligt bij een door de Stichting aangestelde beheerder, die verantwoordelijk is voor onderhoud en verhuur van de ruimtes. De voorzitter van Haboniem is verantwoordelijk voor het contact met de beheerder en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het contact soepel verloopt.

Avaniem

Stichting Avaniem is een vriendenfonds voor Haboniem-Dror beHolland. Door middel van het werven van donaties, ondersteunt Avaniem de activiteiten van Haboniem.